POUŽÍVANÉ TERAPEUTICKÉ 

PŘÍSTUPYSpiraldynamik  (Terapeuticko-pohybový koncept)

 • Švýcarský terapeutický a pohybový koncept
 • Zakladatelé Dr. Christian Larsen a Yolande Deswarte
 • Nový poled na 3D pohyb lidského těla
 • Precizně rozpracovává pohled na biomechaniku lidského pohybu

 • Aktivní terapie vedoucí klienty k odpovědnosti za vlastní pohyb
 • Koncept použitelný jak v terapii, tak při integraci do denních aktivit či sportovního tréninku


BPP (Bazální posturální programy)

 • Terapeutický koncept
 • Zakladatelkou je Jarmila Čápová
 • Vychází z prokázaných zákonitostí lidské posturální ontogeneze
 • Zaměřuje se převážně na funkční propojení horního a dolního trupu
 • Velký význam hraje také při stabilizaci ramenního pletence
 • Terapie probíhá v přesně definovaných vstupních polohách a různými vlivy (např. zesílení tlaku do opěrného bodu) jsou spouštěny tzv. "bazální posturální programy" vedoucí k reedukaci narušených motorických funkcí


DNS (Dynamická neuromuskulární stabilizace)

 • Diagnostický a terapeutický koncept
 • Zakladatelem je prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D
 • Koncept je založen na skutečnosti, že lidská motorika je projevem funkce centrální nervové soustavy (CNS)
 • Ovlivněním posturálních a lokomočních funkcí dochází k ovlivnění chování CNS a trvalejší úpravě motorických projevů
 • Výjimečnost konceptu spočívá v cíleném působení přímo na řídicí systémy lidské motoriky


Klappovo lezení (Kvadrupedální lokmoce)

 • Terapeutická metoda
 • Zakladateli jsou ortoped Bernhard Klapp a jeho syn Rudolf Klapp
 • Primárně určeno pro léčbu idiopatické skoliózy
 • V poslední době došlo k modifikaci a rozšíření o poznatky z posturální ontogeneze
 • Nově se tak zdůrazňuje vliv centrace klíčových kloubů při kvadrupedální lokomoci
 • Metoda je vhodná pro optimalizaci svalového napětí trupu a stabilizaci klíčových kloubů
 • Terapie spočívá, jak už z předchozího vyplývá, převážně v lokomoci na čtyřech končetinách a v dílčích přípravách k této motorice